Algemene voorwaarden BSI Bomenservice

1. Definities

1.1. BSI
BSI Bomenservice,
1.2. De Opdrachtgever
Degene aan wie BSI op basis van een overeenkomst diensten en/of goederen van welke aard
ook levert, danwel aan wie een gebruiksrecht is verstrekt.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en
overeenkomsten en op alle daarmee verband houdende rechtshandelingen van BSI en de
Opdrachtgever.
2.2. De voorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen de
Opdrachtgever en BSI. Voorwaarden, hoe ook genaamd, waarvan de Opdrachtgever zich
bedient, verbinden BSI nimmer, tenzij deze door BSI uitdrukkelijk schriftelijk worden
aanvaard.

3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een offerte is
gedurende twee maanden na uitbrengen geldig, tenzij BSI de offerte vóór de aanvaarding
daarvan herroept. Als in een offerte een andere termijn is opgenomen geldt de
geldingstermijn uit de offerte.
3.2. Een overeenkomst komt tussen BSI en de Opdrachtgever tot stand door ontvangst door BSI
van de door de Opdrachtgever ondertekende offerte of opdrachtbevestiging, dan wel indien
BSI uit uitspraken en/of gedragingen van de Opdrachtgever, daaronder medewerkers van de
Opdrachtgever begrepen, mag afleiden dat deze de aanbieding heeft aanvaard.
3.3. Door de Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in
de uitvoering van de opdracht moeten door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan BSI ter
kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor
tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de Opdrachtgever.
3.4. Verandering in de reeds verstrekte opdracht aangebracht, kan tot gevolg hebben dat de
oorspronkelijk overeengekomen levertijd door BSI wordt overschreden.
3.5. BSI is gerechtigd om meerwerk in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. Er is sprake van
meerwerk indien de Opdrachtgever, mondeling dan wel schriftelijk, opdracht geeft voor een
uitbreiding en of wijziging van de overeengekomen opdracht.

4. Prijzen en betalingen

4.1. Alle door BSI afgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en andere van overheidswege
opgelegde heffingen.
4.2. Prijzen zijn gebaseerd op uitvoering binnen normale werktijden. Indien als gevolg van aan de
Opdrachtgever toe te rekenen oorzaken buiten de normale tijden moet worden gewerkt,
dienen de extra kosten door de Opdrachtgever te worden gedragen, tenzij in de aanbieding of
de opdrachtbevestiging hiermee rekening is gehouden.
4.3. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige kortingen, indien niet anders
overeengekomen, binnen dertig dagen na factuurdatum. Verrekening van
betalingsverplichting door de Opdrachtgever is niet toegestaan.
4.4. Indien de Opdrachtgever het bedrag der declaratie niet binnen de overeengekomen
betalingstermijn heeft voldaan, is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een
nadere ingebrekestelling is vereist.
4.5. Indien de Opdrachtgever met een door hem aan BSI verschuldigde betaling in verzuim is, zijn
alle andere vorderingen die BSI op de Opdrachtgever heeft, onmiddellijk opeisbaar, zonder
dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
4.6. Een klacht t.a.v. bepaalde werkzaamheden of leveringen schort de betalingsverplichting van
de Opdrachtgever t.a.v. die of andere werkzaamheden niet op.
4.7. Indien in een langere kredietgeving dan dertig dagen na factuurdatum wordt toegestemd of
deze ten onrechte wordt genomen, is de Opdrachtgever rente over het factuurbedrag
verschuldigd. De rente is overeenkomend met de wettelijke rente. Een gedeelte van een
maand wordt voor de wettelijke rente in aanmerking genomen als volle maand.
4.8. In geval de Opdrachtgever met enige betaling aan BSI in gebreke is, is BSI gerechtigd haar
vorderingen op de Opdrachtgever uit handen te geven, zonder dat daartoe enige nadere
kennisgeving vereist is. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitenrechtelijke, met
betrekking tot invorderingen van het door de Opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig
betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
4.9. Tarieven voor onderhoud, dienstverlening en andere werkzaamheden kunnen door BSI
jaarlijks en voor het eerst vier maanden na aanvang van de werkzaamheden worden
gewijzigd. Indien kostprijs bepalende factoren waarop BSI geen invloed kan uitoefenen dat
noodzakelijk maken kan BSI tarieven tussentijds wijzigen. Een dergelijke wijziging van
tarieven zal minstens één maand voor ingangsdatum aan de Opdrachtgever worden gemeld.
Een wijziging in de tarieven kan direct worden doorgevoerd indien de aard en/of omvang van
de door BSI te verrichten werkzaamheden verandert, bijvoorbeeld in geval van meerwerk.
4.10. BSI mag de prijs van de opdracht aanpassen, indien er sprake is van een kostenverhoging die
het gevolg is van door de Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de
prijsbepaling van belang zijn.

5. Levering/uitvoering van de opdracht

5.1. BSI zal de opdracht naar beste inzicht en kunnen uitvoeren. De Opdrachtgever staat in voor
de juistheid van de opdracht en alle daarbij horende gegevens en inlichtingen. BSI mag
volledig afgaan op de door de opdrachtgever verstrekte informatie en is niet verplicht deze
zelf te onderzoeken of mogelijke fouten daarin aan de opdrachtgever te melden.
5.2. De in de offerte en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen termijn van
uitvoering van de opdracht geldt niet als fatale termijn, ook niet indien deze door de
Opdrachtgever uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet tijdige uitvoering is BSI dan ook eerst na
schriftelijke ingebrekestelling, waarin een termijn van nakoming wordt verleend van één
week, in verzuim. Het voorgaande behoudens overmacht of indien niet tijdige uitvoering niet
aan BSI kan worden toegerekend.
5.3. BSI is bevoegd de opdracht uit te laten voeren door derde(n).
5.4. In het geval door BSI (on)roerende zaken, waaronder mede begrepen gegevensdragers en
documentatie worden geleverd, zal het eigendom daarvan eerst op de Opdrachtgever
overgaan nadat de desbetreffende betaling alsmede eventuele rentekosten, en andere kosten,
verband houdende met het tekort schieten door de Opdrachtgever volledig door BSI is
ontvangen.

6. Vertrouwelijke informatie

6.1. Partijen verbinden zich jegens elkaar tot volledige geheimhouding van alles wat hen ter kennis
komt op welke wijze dan ook met betrekking tot de opdracht in de meest brede zin, derhalve
met inbegrip van, maar niet beperkt tot: ideeën, producten, processen, werkwijzen,
werkzaamheden, knowhow en intellectuele eigendomsrechten. Deze geheimhoudingsplicht
duurt onverminderd voort na beëindiging van de opdracht en de relatie tussen partijen.

7. Medewerkingverplichting

7.1. Met het oog op een correcte uitvoering van de overeenkomst is het noodzakelijk dat de
Opdrachtgever alle vereiste medewerking verleent en dat de Opdrachtgever steeds tijdig alle
nuttige en noodzakelijke gegevens en inlichtingen verschaft.
7.2. De Opdrachtgever verschaft medewerkers van BSI voor zover dat nodig is voor de adequate
uitvoering van de werkzaamheden toegang tot zijn terreinen, gebouwen, netwerken en
apparatuur.
7.3. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing en
beveiliging in zijn organisatie van hetgeen door BSI wordt geleverd of ter beschikking gesteld.
BSI is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor een correcte toepassing van door BSI
geleverde goederen.
7.4. Meerkosten die voortvloeien uit het onvoldoende of niet tijdig verlenen van medewerking door
de Opdrachtgever zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

8. Klachten en aansprakelijkheid

8.1. Klachten, zowel betreffende de zichtbare gebreken in uitvoering van het werk als de levering
van diensten en/of goederen, dienen uiterlijk binnen 10 dagen na factuurdatum schriftelijk te
zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt te hebben ingestemd met
de uitvoering van het werk en/of de kwaliteit van de geleverde diensten en/of goederen en de
bevoegdheid tot reclameren komt te vervallen. Overige klachten betreffende de uitvoering van
het werk of de levering van goederen dienen om ontvankelijk te zijn uiterlijk 60 dagen na
oplevering van werk respectievelijk de laatste dag van uitvoering van werkzaamheden of
levering goederen schriftelijk te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht
wordt te hebben ingestemd met de uitvoering van het werk en/of de kwaliteit van de
geleverde goederen en de bevoegdheid tot reclameren komt te vervallen.
8.2. Wanneer de opdrachtgever na beëindiging van de uitvoering van het werk of de levering van
diensten en/of goederen niet de normale zorg in acht neemt die van hem mag worden
verwacht vervalt ieder recht om te klagen over de uitvoering van het werk of de geleverde
diensten en/of goederen.
8.3. BSI is slechts aansprakelijk voor schade die ontstaat in de uitvoering van het werk of ten
gevolge van de levering van goederen voor zover het ontstaan van deze schade is te wijten
aan opzet of grove schuld van BSI en tot maximaal de hierna genoemde bedragen.
8.4. BSI vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade voor
zover die schade het gevolg is van de uitvoering van deze overeenkomst en te wijten is aan
opzet of grove schuld van BSI.
8.5. Voor zover op BSI ingevolge deze overeenkomst aansprakelijkheid rust bedraagt deze nimmer
meer dan € 453.780,21 per gebeurtenis. Indien de Opdrachtgever een hogere
aansprakelijkheid wenst overeen te komen dient dit in de uitnodiging tot de uitbreng van de
offerte te worden bepaald. Deze kan per gebeurtenis niet hoger dan € 907.560,00 worden
gesteld. Onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van BSI beperkt
tot de hoogte van het overeengekomen te verzekeren bedrag. BSI sluit ter dekking van de
hierboven bedoelde aansprakelijkheid een zogenaamde aansprakelijkheidsverzekering voor
bedrijven en beroepen af voor het bedrag van € 453.780,21 per gebeurtenis dan wel voor het
eventueel hogere bedrag dat in het contract is vastgelegd.
8.6. Ten aanzien van leveranties zand, grond, teelaarde en compost geldt dat BSI niet
respectievelijk niet meer aansprakelijk gesteld kan worden indien in het kader van een
normale op- of verwerking van aanwezige grond bij de Opdrachtgever vermenging is
opgetreden.
8.7. De Opdrachtgever vrijwaart BSI voor aanspraken van derden jegens BSI samenhangend met
of in de ruimste zin voortvloeiend uit de nakoming van deze overeenkomst.

9. Garantie

9.1. Op geleverde diensten en/of goederen geldt een garantietermijn van 90 dagen, ingaande op
de dag van oplevering, tenzij in de offerte een andere termijn is overeengekomen.
9.2. Door BSI worden geen garanties gegeven op goederen die via BSI zijn geleverd doch waarop
garantievoorwaarden en/of leveringsvoorwaarden van derden van toepassing zijn. In dat
geval gelden die termijn en voorwaarden. Evenmin wordt enige garantie gegeven op door BSI
verstrekte adviezen, verleende diensten en op databestanden.
9.3. De garantieverplichting vervalt indien zich na aanplant verschijnselen voordoen die buiten de
invloed van BSI vallen, die indien ze voor het planten bekend ware geweest, reden zouden
zijn om niet te planten. Hiertoe behoort o.a. doch niet limitatief, het gebruik of de
aanwezigheid van gifstoffen, wateroverlast, schade aan bodemstructuur door verkeer of
verdichting.

10. Overmacht

10.1. Indien naar het oordeel van BSI de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weersof
tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip, respectievelijk in de termijn zoals
oorspronkelijk in de overeenkomst voorzien kan worden uitgevoerd, heeft BSI het recht de
werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken zolang die omstandigheden
voortduren. Hierbij heeft BSI het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hierboven
bedoeld zijn geëindigd verder uit te stellen indien dit naar haar oordeel in het kader van het
instaan voor de hergroei van geleverde levende goederen noodzakelijk is.
10.2. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de Opdrachtgever tijdelijk,
ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd geeft zulks geen
recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode. Indien de
overmacht langer duurt dan de hierboven bedoelde termijn zullen de Opdrachtgever en BSI
overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende periode.
10.3. Onder overmacht aan de zijde van De Opdrachtgever wordt niet verstaan de omstandigheid
dat BSI de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of
voorbereidende werkzaamheden bij de Opdrachtgever niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.
10.4. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij BSI tijdelijk, ten hoogste drie
maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt BSI onmiddellijk contact
op met de Opdrachtgever met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.
10.5. Onder overmacht aan de zijde van BSI wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan
weersomstandigheden die een goede uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken,
werkstaking bij BSI, gebrek aan mankracht bij BSI tengevolge van ziekte, uitval, e.d.,
machinestoring, fouten en nalatigheden van derden die noodzakelijk zijn voor een goede
uitvoering van de overeenkomst.

11. Beëindiging

11.1. Tenzij anders overeengekomen of in deze voorwaarden vermeld kunnen partijen de
overeenkomst uitsluitend beëindigen door ontbinding in geval van toerekenbaar niet nakomen
van wezenlijke verplichtingen door de andere partij. Ontbinding van de overeenkomst
geschiedt bij aangetekende brief aan de wederpartij, zonder dat rechterlijke tussenkomst is
vereist.
11.2. De Opdrachtgever kan de overeenkomst uitsluitend ontbinden voor het gedeelte dat nog niet
is uitgevoerd. Vóór ontbinding gefactureerde bedragen betrekking hebbende op reeds ter
uitvoering van de overeenkomst verrichte diensten of geleverde goederen worden op het
moment van ontbinding direct opeisbaar.
11.3. BSI kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen zonder dat rechterlijke
tussenkomst is vereist in het geval dat:
a. de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of hem (voorlopige)
surséance van betaling wordt verleend;
b. de Opdrachtgevers onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten
behoeve van fusie van ondernemingen;
c. de Opdrachtgever na schriftelijke aanmaning niet voldoet aan enige
betalingsverplichting.

12. Diversen

12.1. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van BSI zal de Opdrachtgever op geen
enkele wijze personeel van BSI of door haar tewerkgestelden, in dienst nemen of anderszins
buiten BSI om werkzaamheden laten verrichten binnen een periode van één jaar na afloop
van de overeenkomst, op straffe van direct opeisbare boete van € 15.000

13. Toepasselijk recht

13.1. Op alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en leveringen alsmede uit overeenkomsten
van uitvoering van werk of van koop/verkoop is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2. Geschillen zullen worden beslecht door een bevoegde rechter.